Tạo và giao bài tập

Author: Azota 1835 views

Tạo và giao bài tập

Xem Video hướng dẫn tại đây

Bước 1: Truy cập vào mục “Bài tập”


Bước 2: Chọn “Tạo bài tập”


Bước 3: Nhập tên bài tập, cài đặt thời gian cho phép nộp bài, đính kèm file và các cấu hình khác (nếu có)


Bước 4: Chọn lớp cần giao bài tập, ấn “Lưu nháp” hoặc “Xuất bản” để copy link gửi cho học sinh


Tạo và giao bài tập – Tự soạn Bài tập/Đề thi Editor

  • Bước 1: Truy cập vào mục “Đề thi”
  • Bước 2: Chọn “Tạo mới” -> Chọn “Tự soạn Bài tập/Đề thi”
  • Bước 3: Nhập mô bài tập ở màn hình bên phải.
    Chọn File đính kèm (nếu có) ở màn hình bên trái
  • Bước 4: Chọn “Tiếp tục” để đi tới Cấu hình cài đặt
  • Bước 5: Cài đặt Bài tập theo mong muốn, chọn lớp cần giao bài tập
  • Bước 6: Chọn “Lưu nháp” hoặc Xuất bản để copy link gửi học sinh

Lưu ý: Nếu thầy cô tải lên file có nội dung câu hỏi bắt đầu bằng “Câu/Bài/Question… mà không gõ mô tả ở phía bên phải màn hình, hệ thống sẽ tự động nhận diện thành đề thi