Tại sao học sinh truy cập vào link bài tập lại yêu cầu đăng nhập

Author: Azota 670 views

Học sinh truy cập vào link bài tập hệ thống yêu cầu đăng nhập do giáo viên đã cài đặt phải đăng nhập mới được nộp bài