Hướng dẫn tải và in phiếu để chấm phiếu tô Offline - Hướng dẫn sử dụng Azota

Hướng dẫn tải và in phiếu để chấm phiếu tô Offline

Author: Azota 357 views

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”. Đi tới đề thi cần tải phiếu/tải đề, chọn “Cài đặt” 

Bước 2: Chọn “IN ĐỀ – có phiếu trả lời riêng”

Bước 3: Chọn mẫu phiếu cần in

Bước 4: Chọn “In đề + phiếu”