Học sinh không thể chọn tên vì có thông báo đã bị chọn

Author: Azota 36 views

Nguyên nhân 1: Học sinh này đã từng chọn tên của chính mình

-> Cách xử lý: Học sinh kiểm tra lại thông tin và đăng nhập theo đúng số điện thoại tài khoản hệ thống thông báo khi click vào tên đã bị chọn

Nguyên nhân 2: Học sinh bị bạn khác chọn nhầm tên

-> Cách xử lý: Giáo viên vào tên học sinh đó trong phần “Danh sách lớp”, trỏ chuột vào avatar xem thông tin chi tiết ID, Số điện thoại của người chọn nhầm vào bạn đó. Giáo viên bấm “Yêu cầu xác thực lại” để học sinh có thể chọn lại được tên mình.