Chấm từ file scan trên web

Author: Azota 542 views

Xem video hướng dẫn chấm từ file scan tại đây

  • Bước 1: Đi tới đề thi cần chấm
  • Bước 2: Tại màn Đề thi/Danh sách đã thi, chọn “Chấm File scan”
  • Bước 3: Tải lên thư mục có chứa bài thi cần chấm

Chọn “Chọn thư mục File scan” nếu muốn chấm cả thư mục
Chọn “Chọn File ảnh scan” nếu muốn chấm từng ảnh

  • Bước 4: Chọn “Tải lên” để xác nhận tải file thư mục lên hệ thống