Chèn code block trong màn editor

Author: Azota 665 views

Thực hiện bôi đen đoạn code rồi bấm tổ hợp phím “Ctrl F” hoặc click chuột phải bấm “Hiển thị Code Block”

Ví dụ: