Phần “tạo đề con” không hiển thị “lấy theo nhóm”

Author: Azota 416 views

Để có chức năng lấy tùy ý số câu xuất bản ngẫu nhiên theo nhóm thì bắt buộc trong đề gốc phải đã được chia các phần/nhóm trước khi tải lên hệ thống.