Tính năng Website - Hướng dẫn sử dụng Azota

Tính năng Website

Author: Azota 834 views

Để mở tính năng Website cá nhân trên Azota

  • Bước 1: Truy cập vào màn hình chính, chọn vào biểu tượng “i” phía dưới màn hình
  • Bước 2: Chọn “Website”
  • Chọn “Lưu”, sau đó Copy link gửi cho học sinh truy cập làm các đề được tạo trong Website