Đánh số báo danh

Author: Azota 63 views

Sau khi tạo đề thành công, đi tới màn Cấu hình Online/Offline

  • Bước 1: Chọn “Đánh số báo danh”
  • Bước 2: Chọn lớp cần đánh số báo danh nếu đề thi chưa được cấu hình giao theo lớp, chọn “Tiếp tục”
  • Bước 3: Tải về số báo danh