Có thể xóa bài thi của học sinh không - Hướng dẫn sử dụng Azota

Có thể xóa bài thi của học sinh không

Author: Azota 491 views

Hệ thống chỉ cho phép người dùng xóa bài thi được chấm từ phiếu tô Offline, các bài thi online sẽ không thể xóa.