Hướng dẫn tạo lớp học - Hướng dẫn sử dụng Azota

Hướng dẫn tạo lớp học

Author: Azota 927 views

Để tạo lớp học, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), chọn “Quản lý lớp”
  • Bước 2: Chọn “Tạo lớp học” bên góc phải màn hình
  • Bước 3: Đặt tên lớp, chọn năm học, thêm nhóm lớp nếu muốn
  • Bước 4: Chọn “Lưu” để xác nhận tạo lớp

Sau khi tạo lớp thành công, để tạo danh sách học sinh trong lớp, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), đi tới mục “Quản lý lớp”, truy cập vào lớp cần thêm mới học sinh
  • Bước 2: Chọn “Thêm/cập nhật học sinh”
  • Bước 3: Thêm học sinh thủ công bằng cách nhập tay hoặc Thêm nhanh học sinh bằng file Excel

** Thêm thủ công

Tại bảng hiện lên, chọn “Thêm học sinh”

Nhập các trường thông tin (họ tên, số điện thoại, mã học sinh…). Sau đó chọn “Xác nhận” để thêm từng học sinh

** Thêm nhanh bằng File excel

Tại bảng hiện lên, chọn “Thêm nhanh bằng File excel”

Tải file biểu mẫu để điền các thông tin của học sinh vào file

Lưu lại file và tải lên hệ thống file Excel đã lưu

Chọn “Xác nhận” để hoàn tất quá trình

(Lưu ý với file Excel danh sách học sinh

  • Không xóa tiêu đề file mẫu
  • Cột Họ và tên là trường thông tin bắt buộc; các cột thông tin còn lại có thể bỏ trống
  • Số điện thoại: yêu cầu viết liền không có khoảng trắng, chỉ là số, không được chứa ký tự đặc biệt)