Tạo đề kiểm tra trắc nghiệm

Author: Azota 17949 views

Để tạo đề kiểm tra trắc nghiệm trên Azota, giáo viên cần đảm bảo trong đề có các thành phần bắt buộc: Câu hỏiĐáp án của câu để hệ thống chấm theo đáp án giáo viên cài đặt.

Các phần/nhóm (nếu có): Bắt đầu bằng số la mã (I.; II.;…)

hoặc Phần/Phan/Nhóm/Nhom/Part + số/số la mã (Phần 1, Part I., Nhóm 1, Nhom1)
Với đề tiếng Anh, hệ thống có thể tự động nhận diện các nhóm
Lưu ý: Thứ tự các câu trong mỗi nhóm phải tăng dần. Ví dụ: Nhóm 1 – Câu n thì Nhóm 2 phải tiếp tục là câu (n+1)

Câu hỏi: bắt đầu bằng chữ Câu/ Bài/Question + số + dấu chấm (ví dụ: Câu 1.; Bài 1.; Question 1.)

hoặc Số + dấu chấm (ví dụ: 1.; 2.)

Đáp án trắc nghiệm: chữ “A.”, “B.”, “C.”, “D.”…viết hoa kèm dấu chấm, theo sau là nội dung. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm cần tối thiểu 2 đáp án, tối đa 8 đáp án

Cuối đề có chữ “HẾT”

Bảng đáp án có dạng: 1-A hoặc 1a hoặc 1.A

Lời giải (nếu có): Bắt đầu sau Bảng đáp án, bằng các cụm từ “Lời giải”, “Hướng dẫn chi tiết”, “Giải thích chi tiết”
Sau đó là các câu và lời giải tương ứng
Ví dụ:
1. Chọn 114 vì có….
2. Vì theo định luật….