Chia lại điểm cho đề thi

Author: Azota 148 views

Xem video hướng dẫn tại đây

Khi chia lại điểm cho đề thi, các bài thi cũng đồng thời được tính lại điểm theo thay đổi của điểm mới cài đặt.