Làm sao để chỉnh sửa nội dung đề đã xuất bản

Author: Azota 720 views

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn vào mục “Đề thi”

Bước 2: Chọn vào Đề thi cần chỉnh sửa nội dung, tại ô “Nội dung” bên trái màn hình, chọn “Sửa”

Bước 3: Đi đến câu cần sửa nội dung, chọn “Sửa nội dung”

Bước 4: Sau khi sửa xong, chọn “Lưu” để xác nhận thay đổi

Bước 5: Sau khi sửa xong tất cả các câu hỏi cần chỉnh sửa nội dung, Chọn “Lưu” lần nữa để hoàn tất

Lưu ý: Bạn chỉ có thể sửa nội dung của từng câu hỏi, không thể thêm câu hỏi vào đề đã lưu/xuất bản hay sửa nội dung nhiều câu hỏi cùng một lúc