Cài đặt đề thi Offline

Author: Azota 930 views

** Với Đề thi Offline tạo từ File Excel

  • Bước 1: Đi tới đề thi cần cài đặt, tại màn “Đề thi” chọn “Cài đặt”
  • Bước 2: Chọn mẫu phiếu trả lời, chọn “Tải phiếu trả lời”
    Chọn lớp để Đánh số báo danh, tải File excel số báo danh về gửi cho học sinh (Có thể bỏ qua bước Đánh số báo danh này nếu kỳ thi không yêu cầu bắt buộc phải có số báo danh)

** Với đề thi tạo từ File PDF, Docx, đề tự soạn Editor

  • Bước 1: Đi tới đề thi cần cài đặt, tại màn “Đề thi” chọn “Cài đặt”
  • Bước 2: Tại màn “Cấu hình Online/Offline”, chọn “IN ĐỀ – có phiếu trả lời riêng”
  • Bước 3: Chọn số lượng đề đảo, Mẫu phiếu, Tạo đề con (nếu có). Sau đó chọn “IN ĐỀ + IN PHIẾU”
  • Bước 4: Tải xuống File đề và Phiếu để gửi cho học sinh
    Chọn lớp để Đánh số báo danh, tải File excel số báo danh về gửi cho học sinh (Có thể bỏ qua bước Đánh số báo danh này nếu kỳ thi không yêu cầu bắt buộc phải có số báo danh)