Yêu cầu xác thực lại

Author: Azota 237 views

Sử dụng tính năng này trong trường hợp học sinh bị bạn chọn nhầm tên. Sau khi giáo viên xác thực lại thành công, học sinh này mới có thể chọn lại tên mình

  • Bước 1: Truy cập vào mục “Quản lý lớp”, chọn vào lớp cần sửa thông tin học sinh
Truy cập vào “Quản lý lớp”
Click vào lớp có học sinh cần xác thực lại
  • Bước 2: Chọn vào học sinh đó trong lớp
  • Bước 3: Chọn “Yêu cầu xác thực lại”
  • Bước 4: Chọn “Xác nhận” để hủy xác thực, cho học sinh chọn lại tên