Xuất pdf bài tập của học sinh

Author: Azota 35 views
  • Bước 1: Truy cập vào màn Bài tập
  • Bước 2: Chọn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang bên phải màn hình, chọn “Xuất PDF”