Xuất bài tập của học sinh dưới dạng file Word

Author: Azota 149 views
  • Bước 1: Truy cập vào màn Bài tập
  • Bước 2: Chọn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang bên phải màn hình, chọn “Xuất Word”