Xuất bài tập của toàn bộ học sinh dưới dạng file Word

Author: Azota 2014 views
  • Bước 1: Truy cập vào màn Bài tập, đi tới bài tập cần xuất Word
  • Bước 2: Chọn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang bên phải màn hình, chọn “Xuất Word”