Xuất excel điểm tất cả các bài tập theo lớp

Author: Azota 458 views

Bước 1: Tại “Màn hình chính” chọn mục “Quản lý lớp”

Bước 2: Chọn vào lớp cần xuất điểm tất cả các bài tập, bao gồm cả nhận xét (nếu có), chọn “Xuất bảng điểm”