Cấu hình bài tập

Author: Azota 2281 views
  • Bước 1: Chọn vào bài tập cần cài đặt cấu hình
  • Bước 2: Chọn “Cài đặt”
  • Bước 3: Thay đổi cấu hình bài tập tại đây, sau đó chọn “Xuất bản” để hoàn tất