Lọc câu hỏi đúng/sai trong bài thi của học sinh

Author: Azota 2053 views

Bước 1: Đi tới đề thi có học sinh cần xuất lọc câu hỏi Đúng/Sai, chọn vào bài làm của học sinh đó

Bước 2: Chọn vào biểu tượng “Bộ lọc”

  • Bật “Câu đúng”: hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các câu trả lời đúng của học sinh
  • Bật “Câu sai”: hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các câu trả lời sai của học sinh