Đề mẫu tham khảo

Author: Azota 18922 views

Tham khảo đề mẫu tại đây

Xem Video chuẩn hóa đề file Docx tại đây

Hoặc tham khảo đề mẫu tại phần “Tự soạn Đề thi/Bài tập””

  • Bước 1: Tại Màn hình chính, chọn mục “Đề thi”
  • Bước 2: Chọn “Tạo đề thi”, chọn “Tự soạn Đề thi/Bài tập”
  • Bước 3: Click vào “Mẫu 1”/ “Mẫu 2”/ “Mẫu 3”/ “Mẫu 4” trong màn tự soạn đề phía cuối bên phải màn hình để tham khảo 4 cấu trúc đề cơ bản trên Azota

Mẫu 1:

Mẫu 2:

Mẫu 3:

Mẫu 4: