Xuất excel điểm bài tập

Author: Azota 169 views
  • Bước 1: Truy cập vào màn Bài tập, đi tới bài tập cần chấm
  • Bước 2: Chọn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang bên phải màn hình, chọn “Xuất excel”