Xuất excel điểm 1 bài tập

Author: Azota 1086 views
  • Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Bài tập”, đi tới bài tập cần xuất Excel điểm
  • Bước 2: Chọn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang bên phải màn hình, chọn “Xuất excel”