Đánh lại số báo danh

Author: Azota 233 views

Trong trường hợp các lớp có thay đổi về sĩ số, bạn cần dùng chức năng này để đánh lại số báo danh cho tất cả các thí sinh

  • Bước 1: Đi tới màn Cấu hình Online/Offline
  • Bước 2: Chọn “Đánh lại SBD”
  • Bước 3:  Chọn lớp cần đánh số báo danh nếu đề thi chưa được cấu hình giao theo lớp, chọn “Tiếp tục”
  • Bước 3: Tải về số báo danh