Thêm nhanh số điện thoại - Hướng dẫn sử dụng Azota

Thêm nhanh số điện thoại

Author: Azota 859 views

Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), đi tới mục “Quản lý lớp”

Bước 2: Truy cập vào lớp cần cập nhật số điện thoại vào danh sách học sinh, Chọn “Thêm/cập nhật học sinh”

Bước 3: Tại bảng hiện lên, chọn “Thêm nhanh bằng số điện thoại”

Xuất danh sách học sinh, cập nhật số điện thoại vào File Excel vừa xuất về

Lưu lại File và tải lên hệ thống File Excel đã lưu

Bước 4: Chọn “Xác nhận” để hoàn tất quá trình