Thêm nhanh số điện thoại

Author: Azota 130 views
  • Bước 1: Truy cập vào lớp cần cập nhật số điện thoại vào danh sách học sinh
  • Bước 2: Chọn “Thêm/cập nhật học sinh”
  • Bước 3: Tại bảng hiện lên, chọn “Thêm nhanh bằng số điện thoại”
  • Bước 4: Xuất danh sách học sinh, cập nhật số điện thoại vào file Excel vừa xuất về
  • Bước 5: Lưu lại file và tải lên hệ thống file Excel đã lưu
  • Bước 6: Chọn “Xác nhận” để hoàn tất quá trình