Xuất Số báo danh theo lớp - Hướng dẫn sử dụng Azota

Xuất Số báo danh theo lớp

Author: Azota 516 views

Tính năng này chỉ thực hiện được với các lớp đã được đánh Số báo danh trước đó

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, truy cập vào mục “Quản lý lớp”

Bước 2: Chọn vào lớp cần Xuất Số báo danh, chọn “Xuất danh sách học sinh”. Cột SBD sẽ hiển thị ở cột cuối trong File Excel tải về