Tại sao không thể tải lên danh sách học sinh bằng file excel

Author: Azota 91 views

Bạn vui lòng kiểm tra lại file excel và đảm bảo:

  • Các tiêu đề file Excel mẫu phải được giữ nguyên
  • Các thông tin được nhập vào file không chứa ký tự đặc biệt hay thuộc định dạng không cho phép