Làm thế nào để cho học sinh thi mà không cần đăng nhập?

Author: Azota 545 views

Để học sinh có thể truy cập làm bài thi mà không cần đăng nhập, giáo viên cần cài đặt giao bài cho “Tất cả mọi người” trong mục cấu hình chung “Ai được phép thi”