Sửa thông tin lớp - Hướng dẫn sử dụng Azota

Sửa thông tin lớp

Author: Azota 1109 views

Xem Video hướng dẫn tạo lớp tại đây

  • Bước 1: Tại Màn hình chính, chọn mục “Quản lý lớp”
  • Bước 2: Chọn vào biểu tượng 3 dấu chấm cạnh tên lớp cần sửa, chọn “Sửa lớp”
  • Bước 3: Tiến hành sửa theo nhu cầu, chọn “Cập nhật” để xác nhận thông tin sửa lớp học