Tạo đề thi từ File PDF, Docx - Hướng dẫn sử dụng Azota

Tạo đề thi từ File PDF, Docx

Author: Azota 53329 views

** Tải lên File đề PDF:

Bước 1: Tại “Màn hình chính” (Dashboard), chọn mục “Đề thi”

Bước 2: Chọn “Tạo đề thi”

Bước 3: Click chuột vào ô “Chọn File hoặc kéo – thả File vào đây” để tải lên File đề PDF

Bước 4: Điền Tên đề, chia điểm, cố định nhóm và câu hỏi (nếu có)

Bước 5: Kiểm tra lại toàn bộ đề, chọn “Sửa” để kéo chỉnh các khung/ vùng màu nếu có sai sót…

Bước 6: Chọn “Lưu” để đi tới phần “Cấu hình Online/ Offline”

Click chuột trái vào khu vực nhóm để cố định nhóm (nếu có)

Bước 7: Cài đặt cấu hình Online/Offline theo nhu cầu. Sau đó chọn “Lưu nháp” (nếu chưa muốn mở đề cho học sinh thi) hoặc “Xuất bản” để copy link gửi cho học sinh thi

** Tải lên File đề Docx:

Tải lên File đề Docx có thể chỉnh sửa trực tiếp trên đề

Bước 1: Tại “Màn hình chính” (Dashboard), chọn mục “Bài tập/ Đề thi”

Bước 2: Chọn “Tạo đề thi”

Bước 3: Click chuột vào ô “Chọn File hoặc kéo – thả File vào đây” để tải lên File đề

Bước 4: Chỉnh sửa đề, cố định nhóm, gắn tag câu hỏi… theo mong muốn

Bước 5: Nhập điểm cho toàn bộ các câu hỏi trong đề, chọn “Tiếp tục”

Bước 6: Nhập tên đề thi, ấn “Lưu” để đi tới phần “Cấu hình Online/ Offline”

Bước 7: Cài đặt cấu hình Online/Offline theo nhu cầu. Sau đó chọn “Lưu nháp” (nếu chưa muốn mở đề cho học sinh thi) hoặc “Xuất bản” để copy link gửi cho học sinh thi