Tạo Bảng đáp án và Mã đề trên App

Author: Azota 111 views

** Nhập tay Bảng đáp án và Mã đề

Tham khảo thêm Video hướng dẫn tại đây

  • Bước 1: Đăng nhập vào App Azota, đi tới mục “Chấm bài thi”
  • Bước 2: Chọn vào biểu tượng dấu cộng “+”, chọn “Nhập tay”
  • Bước 3: Nhập Tên đề thi, Mã đề, Thang điểm, sau đó chọn “Tiếp tục”
  • Bước 4: Nhập đáp án đúng cho từng câu, chọn “Xong”
  • Bước 5: Chọn “Lưu” để hoàn tất quá trình

** Nhập từ File excel Bảng đáp án và Mã đề

  • Bước 1: Đăng nhập vào App Azota, đi tới mục “Chấm bài thi”
  • Bước 2: Chọn vào biểu tượng dấu cộng “+”, chọn “Nhập từ File excel”
  • Bước 3: Tải File excel từ điện thoại lên

  • Bước 4: Nhập Tên đề thi, Thang điểm, kiểm tra và chỉnh sửa lại đáp án các mã đề nếu cần
  • Bước 5: Chọn “Lưu” để hoàn tất quá trình