Học sinh dùng chức năng tìm giáo viên nhưng không thấy lớp, hiện thông báo “Không tìm thấy lớp nào được khởi tạo bởi giáo viên bạn đang tìm kiếm” - Hướng dẫn sử dụng Azota

Học sinh dùng chức năng tìm giáo viên nhưng không thấy lớp, hiện thông báo “Không tìm thấy lớp nào được khởi tạo bởi giáo viên bạn đang tìm kiếm”

Author: Azota 736 views

Vui lòng kiểm tra 1 trong các trường hợp sau:

  • Sai số điện thoại của Giáo viên
  • Giáo viên chưa tạo lớp 
  • Học sinh đã có sẵn trong danh sách lớp