Cài đặt không cho xem kết quả chấm bài

Author: Azota 280 views

Khi cài đặt không cho xem kết quả chấm bài, học sinh sẽ không nhìn thấy cả điểm và lời phê hay nhận xét giáo viên ghi chú trong bài

  • Bước 1: Đi tới màn Bài tập cần cài đặt, chọn “Cài đặt”
  • Bước 2: Chọn “Không” tại mục “Cho xem kết quả” trong mục Cấu hình
  • Bước 3: Chọn “Xuất bản”