Cài đặt không cho xem kết quả chấm bài

Author: Azota 46 views
  • Bước 1: Đi tới màn Bài tập cần cài đặt, chọn “Cài đặt”
  • Bước 2: Chọn “Không” tại mục “Cho xem kết quả” trong mục Cấu hình
  • Bước 3: Chọn “Xuất bản”