Cài đặt không cho xem kết quả chấm Bài tập - Hướng dẫn sử dụng Azota

Cài đặt không cho xem kết quả chấm Bài tập

Author: Azota 1263 views

Khi giáo viên cài đặt tính năng “Không cho xem kết quả chấm bài” thì học sinh khi truy cập lại vào Bài tập giáo viên giao hệ thống sẽ hiển thị “Chưa cho xem kết quả”. Học sinh sẽ không thể xem được điểm và nhận xét Bài tập cho tới khi giáo viên cài đặt lại.

Khi cài đặt không cho xem kết quả chấm bài, học sinh sẽ không nhìn thấy cả điểm và lời phê hay nhận xét giáo viên ghi chú trong bài

  • Bước 1: Đi tới màn Bài tập cần cài đặt, chọn “Cài đặt”
  • Bước 2: T tại mục “Cho xem kết quả”, chọn “Không”
  • Bước 3: Chọn “Xuất bản” để xác nhận lưu lại cấu hình