Tạo đề Offline thủ công

Author: Azota 1273 views
  • Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”, chọn “Tạo đề thi”
  • Bước 2: Chọn “Tạo đề offline thủ công”
  • Bước 3: Nhập tên đề (bắt buộc), nhập khối học & môn học
  • Bước 4: Nhập mã đề, tổng số câu thuộc mã đề, tổng điểm trắc nghiệm, tổng điểm tự luận (nếu có)
  • Bước 5: Tạo đáp án bằng cách click vào đáp án đúng của từng câu. Click vào “Tự luận” nếu câu đó thuộc câu tự luận
  • Bước 6: Chọn “Lưu”