Sửa nội dung mô tả trong bài tập

Author: Azota 284 views
  • Bước 1: Truy cập vào Bài tập cần chỉnh sửa
  • Bước 2: Tại mục “Nội dung”, chọn “Sửa”
  • Bước 3: Nhập nội dung mô tả cần sửa, chọn “Lưu” để xác nhận thay đổi