Xóa lớp

Author: Azota 126 views
  • Bước 1: Truy cập vào “Danh sách lớp”, đi tới lớp cần xóa
  •  Bước 2: Chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm bên phải lớp
  •  Bước 3: Chọn “Xóa lớp”
  • Bước 4: Chọn “Xóa” để xác nhận xóa lớp