Hướng dẫn chấm bài

Author: Azota 102 views
  • Bước 1: Truy cập vào màn Bài tập, đi tới bài tập cần chấm
  • Bước 2: Tiến hành chấm bài
  • 1 click: đúng
  • 2 click: sai
  • Bước 3: Nhập điểm và lời phê (nếu có), cài đặt ẩn/hiển thị điểm
  • Bước 4: Chọn “Lưu” để lưu kết quả chấm