Tải ảnh bài tập thành từng trang

Author: Azota 206 views
  • Bước 1: Truy cập vào màn Bài tập, đi tới bài tập của học sinh cần tải ảnh thành từng trang
  • Bước 2: Chọn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang bên trái màn hình, chọn “Tải bài tập thành từng trang”