Xoá tài khoản trên App - Hướng dẫn sử dụng Azota

Xoá tài khoản trên App

Author: Azota 1672 views

Để xoá tài khoản trên App bạn thực hiện theo thứ tự trên ảnh.

Các bước xóa tài khoản cho App

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cần xóa

Bước 2: Chọn vào avatar tài khoản

Bước 3: Chọn xóa tài khoản

Bước 4: Nhập lý do bạn muốn xóa tài khoản

Bước 5: Chọn Xác nhận để hoàn tất yêu cầu xóa tài khoản