Khôi phục gộp học sinh

Author: Azota 91 views
  • Bước 1: Truy cập vào lớp có học sinh đã gộp cần khôi phục
  • Bước 2: Chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm bên phải lớp
  • Bước 3: Chọn “Gộp học sinh”, sau đó chuyển sang tab “Khôi phục danh sách sau khi gộp”, chọn vào “Khôi phục” cho học sinh cần khôi phục lại