Cách ẩn điểm bài tập, chỉ cho học sinh xem nhận xét

Author: Azota 86 views

Tại bài tập của học sinh, gạt tắt nút “Hiển thị điểm” bên dưới khung Điểm/Lời phê