Gộp học sinh

Author: Azota 146 views
  • Bước 1: Tại màn “Danh sách học sinh”, chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm bên góc phải màn hình
  • Bước 2: Chọn “Gộp học sinh”
  • Bước 3: Chọn 2 học sinh cần gộp thành 1
  • Bước 4: Chọn “Bắt đầu gộp danh sách”
  • Bước 5: Chọn “Xác nhận” để hoàn thành gộp học sinh