Cách sử dụng bút điện tử để chấm bài?

Author: Azota 187 views

Thầy/cô vui lòng cài đặt theo hướng dẫn sau để thực hiện chấm bài bằng bút điện tử trên Azota (hiện tại hệ thống chưa tương thích với tất cả các dòng bút)

Thầy/cô vào phần cài đặt Pen settings, chọn Mapping, chọn bỏ dấu tick ở ô Use Windows Ink