Làm thế nào để học sinh không tự ý thêm tên vào lớp?

Author: Azota 128 views

Giáo viên thực hiện tắt nút “Cho phép tự báo danh” trong phần “Danh sách lớp”