Nút hủy xuất bản có ý nghĩa gì?

Author: Azota 120 views

Nút này được sử dụng khi giáo viên không muốn công khai đề, chưa muốn cho học sinh vào thi