Gộp học sinh

Author: Azota 56 views

Bước 1: Bấm vào tên lớp học

Bước 2: Bấm vào “3 chấm”

Bước 3: Bấm Gộp học sinh