Xoá học sinh

Author: Azota 152 views

Bước 1: Bấm vào tên lớp học

Bước 2: Bấm vào “3 chấm”

Bước 3: Bấm vào biểu tượng dấu 3 chấm bên phải Danh sách lớp, chọn “Xoá học sinh”